• (68) 4752275
  • dyrektor@ze1swiebodzin.edu.pl
  • os. Łużyckie 28, 66-200 Świebodzin
Rok Szkolny 2020/2021
Rekrutacja do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Rodzice,

wkrótce rusza rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem.
Będzie prowadzona elektronicznie z wykorzystaniem systemu informatycznego       

https://nabor.swiebodzin.eu

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych prowadzone jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego. 

Formularz wniosku o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola lub klasy pierwszej szkoły podstawowej będzie dostępny do wypełnienia na stronie internetowej: https://nabor.swiebodzin.eu

Login i hasło tworzy się podczas pierwszego wypełniania wniosku.

Złożenie wniosku w elektronicznym systemie jest możliwe 24 h na dobę (w terminie składania wniosków).

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy zamierzają w roku szkolnym 2021/2022 zapisać dziecko do innego przedszkola niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza, biorą udział w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dzieci zapisywane do przedszkola
po raz pierwszy.

Zarządzenie nr 738/B/2021 Burmistrza Świebodzina z dnia stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin

NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin biorą udział dzieci urodzone w latach 2014.

Gmina Świebodzin prowadzi sześć szkół podstawowych, w tym pięć na terenie Świebodzina. Każda placówek ma przypisane ulice, osiedla lub całe miejscowości, które tworzą obwody. Dziecko zamieszkałe w obwodzie  danej szkoły ma zagwarantowane w niej miejsce. Obowiązkiem rodzica jest tylko dokonanie stosownego zgłoszenia.

Jeśli natomiast rodzic chce zapisać swoją pociechę do szkoły w innym obwodzie, musi złożyć wniosek, a kandydat może zostać przyjęty, jeśli wybrana szkoła po przeprowadzeniu pierwszego etapu rekrutacji (przyjmowania zgłoszeń) dysponuje wolnymi miejscami. Wówczas przeprowadzany jest drugi etap postępowania rekrutacyjnego i jeśli kandydat spełnia kryteria ustalone uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzinie, może zostać przyjęty do szkoły poza obwodem przynależnym jego miejscu zamieszkania.

Zainteresowani rodzice składają zgłoszenie elektronicznie w systemie naboru w terminie od 8 marca 2021r. od godz. 7.00 do 22 marca 2021r. do godz. 15.00.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym harmonogramem rekrutacji klas pierwszych  szkół podstawowych.  

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dla rodziców.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA
Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin na rok szkolny 2021/2022 będzie prowadzona elektronicznie przy pomocy systemu elektronicznego  https://nabor.swiebodzin.eu

Formularz zgłoszenia/wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny2021/2022 będzie dostępny do wypełnienia po zalogowaniu się do systemu elektronicznego https://nabor.swiebodzin.eu

Login i hasło tworzy się podczas pierwszego wypełniania zgłoszenia/wniosku.

Zgłoszenie kandydata zamieszkałego w obwodzie szkoły

Rodzice kandydatów zamieszkujących w obwodzie danej szkoły podstawowej dokonują zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej, poprzez wypełnienie formularza w systemie elektronicznego naboru. Zgłoszenie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do szkoły,
w obwodzie której kandydat mieszka. 

Składanie zgłoszeń w systemie będzie możliwe od godz. 8.00 w dniu 8 marca 2021r. do godz. 15.00  dnia 22 marca 2021r.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc zdalną w formie konsultacji i doradztwa (telefonicznie, mailowo) w danej szkole.

Po rejestracji zgłoszeń w systemie i weryfikacji złożonych wniosków komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w dniu 25 marca 2021r. listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych.

Komisja rekrutacyjna po rejestracji złożonych przez rodziców potwierdzeń, dokonuje ustalenia spodziewanej liczby uczniów w klasach pierwszych w danej szkole oraz liczby wolnych miejsc, a następnie podaje w dniu 7 kwietnia 2021r. o godz. 15.00 listę dzieci przyjętych oraz nieprzyjętych
Opublikowanie w systemie wykazu wolnych miejsc (o ile takie będą), nastąpi 23 kwietnia 2021r. o godz. 15.00.

Drugi etap postępowania rekrutacyjnego (uzupełniającego)

Postępowanie uzupełniające może być przeprowadzony na wolne miejsca w danej szkole. Postępowanie uzupełniające zaplanowano w dniach od 26 kwietnia 2021r. do 10 maja 2021r.

Jeśli rodzic chce zapisać dziecko do szkoły poza obwodowej, musi w powyższym terminie złożyć w systemie elektronicznego naboru wniosek wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, do szkoły pierwszego wyboru, która nie jest szkołą obwodową kandydata.

Dziecko może być przyjęte, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami (na drugim etapie rekrutacji) i kandydat spełnia ustalone kryteria ustalone w uchwale Rady Miejskiej:

  1. Rodzeństwo kandydata do klasy pierwszej uczęszcza już do danej szkoły podstawowej – 8 pkt,
  2. Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego przy danej szkole podstawowej – 6 pkt.

Kryteria naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej spoza obwodu potwierdzane są oświadczeniem rodziców.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń zgodnie z zawartą w nim klauzulą następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910, z późn. zm).

W postępowaniu uzupełniającym, rodzice kandydatów nieprzyjętych do żadnej z wybranych szkół poza obwodowych, mogą złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły, która posiada wolne miejsca. Informacje o wolnych miejscach rodzice będą mogli uzyskać
w systemie oraz w poszczególnych szkołach.

 2,817 Liczba odwiedzin,  1 Liczba dzisiejszych odwiedzin