• (68) 4752275
 • dyrektor@ze1swiebodzin.edu.pl
 • os. Łużyckie 28, 66-200 Świebodzin
Rekrutacja do PP8

Rekrutacja do PP8

ABC PRAWIDŁOWEGO ZAPISU do PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA nr 8 w Świebodzinie

Należy zapoznać się z instrukcją dla rodziców i założyć konto na stronie  https://swiebodzin.rekrutacje.edu.pl

Następnie:  

 • wypełnić deklarację o kontynuacji / wniosek o przyjęcie do przedszkola,
 • wysłać drogą elektroniczną,
 • wydrukować i podpisać (oboje rodziców/opiekunów prawnych),
 • deklarację o kontynuacji dostarczyć do Wychowawcy dziecka, w dniach od 01 marca 2023r. od godz. 08.00 do 07 marca 2023r. do godz. 15.00
 • wniosek o przyjęcie dostarczyć do sekretariatu Zespołu Edukacyjnego nr 1 w dniach od 09 marca 2023r. od godz. 08.00 do 22 marca 2023r. do godz. 15.00.

Wraz z wnioskiem o przyjęcie należy dostarczyć:
A) do wglądu:

 • dowody osobiste obojga rodziców/opiekunów prawnych,
 • odpis aktu urodzenia dziecka/dowód osobisty dziecka (jeśli posiada),

B) kserokopie dokumentów:

 • wyrok/postanowienie sądu w przypadku rodziców/opiekunów samotnie wychowujących dziecko,
 • orzeczenie o niepełnosprawności i/lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli dziecko lub członek rodziny takie posiada).

C) oryginały dokumentów

D) wraz z wnioskiem o przyjęcie należy dostarczyć:

 • uzupełnioną i podpisaną przez obojga rodziców/opiekunów prawnych ankietę do aplikacji 4Parents,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na rozpowszechnianie wizerunku dziecka.

 

Ankieta oraz zgoda do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej ZE1 Świebodzin.

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych nastąpi 14 kwietnia 2023r.

Deklaracja oraz wniosek (wraz z załącznikami) ważny jest dopiero po podpisaniu przez oboje rodziców/opiekunów prawnych i dostarczeniu do placówki.