• (68) 4752275
 • dyrektor@ze1swiebodzin.edu.pl
 • os. Łużyckie 28, 66-200 Świebodzin

Deklaracja Dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Edukacyjny Nr 1 w Świebodzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Edukacyjnego Nr 1 w Świebodzinie.

 

[aktualizacja wpisu: 26.01.2024]

Data publikacji strony internetowej: 2020-08. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.01.2024 – witryna pod adresem https://ze1swiebodzin.edu.pl. Aktualizacja oprogramowania do WordPressa 6.4.2. nastąpiła 26.01.2024 r. Odbywa się ona za każdym razem tylko z wykorzystaniem wydań konserwacyjnych i bezpieczeństwa WordPressa. Nie stosuje się automatycznych aktualizacji do każdej nowej wersji. 

W dalszym ciągu stosuje się wtyczkę spełniającą wymagania dostępności w wersji 2.5.0., zwiększając zgodność z wymaganiami WCAG 2.1, ATAG 2.0, ADA.  

 • Na stronie zapewniono alternatywy opis dla treści nietekstowej,
 • Treści spod kursora spełniają wszystkie trzy główne wymagania,
 • Na stronie internetowej zawarto cel linków w kontekście,
 • Fokus aktualnie zaznaczonych elementów spełnia wymagania kontrastu.


Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.


Kontrola zgodności z wytycznymi CBI odbywa się na bieżąco, trwają prace nad wyeliminowaniem wszystkich nieprawidłowości zawartych we wskazówkach z audytu przeprowadzonego 09-10.02.2021. 

W związku ze zmianą administratora zarządzania CMS i koniecznością wdrożenia w nowe obowiązki należy wziąć pod uwagę pojawiające się krótkotrwałe odstępstwa od wymagań w zakresie dobrych praktyk przy tworzeniu stron internetowych. Uchybienia te będą jednak usuwane w miarę możliwości zarządzających treściami.

Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

[aktualizacja wpisu: 06.02.2023]

Data publikacji strony internetowej: 2020-08. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 11.03.2022 – witryna pod adresem https://ze1swiebodzin.edu.pl. Aktualizacja oprogramowania do WordPressa 6.0.3. nastąpiła 06.02.2023r. Odbywa się za każdym razem tylko z wykorzystaniem wydań konserwacyjnych i bezpieczeństwa WordPressa. Nie stosuje się automatycznych aktualizacji do każdej nowej wersji. 

Zaktualizowano wtyczkę spełniającą wymagania dostępności do wersji 2.5.0., zwiększając zgodność z wymaganiami WCAG 2.1, ATAG 2.0, ADA.  

 • Na stronie zapewniono alternatywy opis dla treści nietekstowej,
 • Treści spod kursora spełniają wszystkie trzy główne wymagania,
 • Na stronie internetowej zawarto cel linków w kontekście,
 • Fokus aktualnie zaznaczonych elementów spełnia wymagania kontrastu.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Kontrola zgodności z wytycznymi CBI odbywa się na bieżąco, trwają prace nad wyeliminowaniem wszystkich nieprawidłowości zawartych we wskazówkach z audytu przeprowadzonego 09-10.02.2021. 

Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

 [aktualizacja wpisu: 08.02.2022] Data publikacji strony internetowej: 2020-08. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-08 oraz 11.03.2022 – witryna pod adresem https://ze1swiebodzin.edu.pl została automatycznie zaktualizowana do WordPressa 5.5.9.

Zainstalowana została wtyczka spełniająca wymagania menu dostępności: https://userway.org WCAG 2.1 & ADA. Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i spełnia wymagania:

 • Na stronie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Treści spod kursora spełnia wszystkie trzy główne wymagania,
 • Na stronie internetowej zawarto cel linków w kontekście,
 • Fokus aktualnie zaznaczonych elementów spełnia wymagania kontrastu.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

[publikacja: 15.02.2021] Data publikacji strony internetowej: 2020-08. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Treści spod kursora nie spełniają wszystkich trzech głównych wymagań,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
 • Fokus aktualnie zaznaczonych elementów nie spełnia wymagań kontrastu.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-11. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 684752275. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądającazgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Edukacyjny Nr 1 w Świebodzinie, os. Łużyckie 28, 66-200 Świebodzin

 1. W budynku znajduje się 5 wejść. Dostępny jest podjazd dla wózków. Obszar kontroli w postaci wejść na kartę i monitoringu.
 2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody posiadają spocznik.
 3. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Przy budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.