• (68) 4752275
  • dyrektor@ze1swiebodzin.edu.pl
  • os. Łużyckie 28, 66-200 Świebodzin
Rok Szkolny 2020/2021
Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 6

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 6

Szanowni Rodzice

28 czerwca 2021 r. zgodnie z harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2021/2022do publicznych przedszkoli i klas pierwszych w szkołach podstawowych ustalonym zarządzeniem nr 738/B/2021 Burmistrza Świebodzina zakończyła się rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Świebodzin. 

Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Edukacyjnym nr 1 w Świebodzinie oferuje wolne miejsca w klasach pierwszych.

Wnioski o przyjęcie należy składać w sekretariacie szkoły podstawowej. Rodzic  powinien zapisać dziecko do szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka. W przypadku braku wolnego miejsca w szkole rejonowej zapisu dokonuje w innej szkole, najbliższej miejsca zamieszkania.


Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Świebodzinie

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do SP6

Informujemy, że wszystkie dzieci z obwodu SP6 zostały zakwalifikowane do klasy pierwszej. Przypominamy o konieczności potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia dziecka do szkoły obwodowej do dnia 31 marca 2021r. do godz. 15.00. Oświadczenie można pobrać ze strony www.ze1swiebodzin.edu.pl i podpisane odesłać na adres: sekretariat@ze1swiebodzin.edu.pl
Dyrektor ZE1


1. Należy zapoznać się z instrukcją dla rodziców i założyć konto na stronie  https://nabor.swiebodzin.eu/

2. Następnie wypełnić zgłoszenie ucznia do szkoły/wniosek o przyjęcie do szkoły i wysłać drogą elektroniczną.

3. Zgłoszenie/ wniosek należy wydrukować i podpisać (oboje rodziców/opiekunów prawnych)

4. Dostarczyć do sekretariatu szkoły w dniach od 08 marca 2021r. od godz. 08.00 do 22 marca 2021 r. do godz. 15.00

Ponadto należy wypełnić i dostarczyć do szkoły wewnątrzszkolny wniosek o zapis oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i na rozpowszechnianie wizerunku dziecka (dostępny w sekretariacie lub na stronie www.ze1swiebodzin.edu.pl).

Wraz z wnioskami należy dostarczyć:

A) do wglądu:

– dowody osobiste obojga rodziców/opiekunów,

– odpis aktu urodzenia dziecka / dowód osobisty (jeśli dziecko posiada),

B) kserokopie dokumentów:

– wyrok/postanowienie sądu w przypadku rodziców/opiekunów samotnie wychowujących dziecko,

– orzeczenie o niepełnosprawności i/lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli dziecko takie posiada).

Ogłoszenie  wyników nastąpi 07 kwietnia 2021 roku o godzinie 15:00.

Zgłoszenie/wniosek ważny jest dopiero po podpisaniu przez oboje rodziców/opiekunów i dostarczeniu do placówki.

Niezbędne dokumenty:

1) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz na rozpowszechnianie wizerunku.pdf
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz na rozpowszechnianie wizerunku.docx

2) SP6 zgłoszenie do klasy I 2021 dzieci z obwodu szkoły.pdf
SP6 zgłoszenie do klasy I 2021 dzieci z obwodu szkoły.docx

3) SP6 wniosek do klasy I 2021 dzieci spoza obwodu szkoły.pdf
SP6 wniosek do klasy I 2021 dzieci spoza obwodu szkoły.docx

4) Karta zgłoszenia miejscowych dzieci do świetlicy z klauzula informacyjna.pdf
Karta zgłoszenia miejscowych dzieci do świetlicy z klauzula informacyjna.docx

 2,479 Liczba odwiedzin,  3 Liczba dzisiejszych odwiedzin